Image

SCIT จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) หัวข้อความสำคัญของระบบ IT ในยุค New Normal

ประกาศเมื่อ : 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
(Work Integrated Learning : WIL)
หัวข้อความสำคัญของระบบ IT ในยุค New Normal

โดยวิทยากร คุณนนท์ สำราญทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นห้าปิโตรเลียม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Platform)
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง
โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างให้นักศึกษามีสมรรถนะและศักยภาพในวิชาชีพขั้นสูงและมีเป้าหมาย
1. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่
2. พัฒนารูปแบบกิจกรรม รูปแบบการเรียนการสอน เน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ภายใต้ความร่วมมือสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม...