Image

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา Application การให้บริการสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเวียงเทิง

ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วยคณาจารย์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา Application การให้บริการสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเวียงเทิง ร่วมกับท่านปลัดเทศบาลและทีมงานฝ่ายต่างๆ ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

รายละเอียดเพิ่มเติม...