Image

SCIT จัดการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ประกาศเมื่อ : 20 มกราคม พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 300 อัตราในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น System Integrator
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหา และความต้องการของชุมชน
3. เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
4.เพื่อการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม...