Image

SCIT จัดการประชุมนัดหมาย วางขอบเขตของงาน และมอบหมายภาระงานของแต่ละตำแหน่งงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศเมื่อ : 29 มกราคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดการประชุมนัดหมาย วางขอบเขตของงาน และมอบหมายภาระงานของแต่ละตำแหน่งงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม...