Image

14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ" มร.ชร. 2564

ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมฯ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมฯ

เข้าร่วมกิจกรรม 14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ "

โดยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล

1. รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
นายชนกานต์ ห้อยยี่ภู่

รายละเอียดเพิ่มเติม...