Image

กิจกรรมอบรมทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skill) ของนักศึกษา SCIT

ประกาศเมื่อ : 15 มีนาคม พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมอบรมทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skill)
ของนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกิจกรรมอบรมทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skill) ของนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมออกเป็น 3 กลุ่มตามศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กลุ่ม Internet of Things (IoT)
2. กลุ่ม Mobile Application
3. กลุ่มกราฟิกดีไซน์และการออกแบบ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ที่ต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และงานออกแบบกราฟฟิกดีไซน์เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บัณฑิต
และการพัฒนาประเทศตามกรอบนโยบายของภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ ปัจจุบันตลาดแรงงานได้เข้าสู่ฐานการใช้ความรู้ ในการประกอบ
อาชีพมากกว่าการใช้แรงงานเพื่อให้หลุดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางตามกรอบนโยบายของรัฐบาล บัณฑิตของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีทักษะที่พร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน การส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในด้านการสื่อสาร การทำงาน
เป็นกลุ่มเป็นรากฐานที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานในอนาคตรวมถึงการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนานักศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะพลักดันการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ผ่านการให้ความรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดค้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้มีฐานในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นในการทำธุรกิจ (Startup)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ (Hard Skill) ที่เหมาะสมกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ