Image

SCIT ทำ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

โดยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วย

พร้อมด้วย
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และคณาจารย์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

นำโดย ดร.กัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

พร้อมด้วย

นายอนันต์ ทานัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

เข้าร่วมการทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) มีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้ คือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขากราฟิกดีไซน์ เพื่อให้สอดรับและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือ ในการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ในเชิงบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
4. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือ การบริการวิชาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม...