Image

SCIT จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
SCIT จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ได้จัดกิจกรรมอบรมด้านวิชาการและแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้เห็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5 ฐาน ซึ่งประกอบด้วย 5 โปรแกรมวิชา คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และกราฟิกดีไซน์

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...