Image

SCIT จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาบุคลากร SCIT ครั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาบุคลากรสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อปรึกษาหารืองานทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 24 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...