Image

แสดงความยินดี นางพัชราวลัย กาเผือก ในโอกาส เข้ารับราชการ

ประกาศเมื่อ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

มอบดอกไม้แสดงความยินดี นางพัชราวลัย กาเผือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ในโอกาส เข้ารับราชการ

วันที่ 24 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...