Image

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ระหว่าง
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และ
รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประธานโปรแกรมวิชา ทั้ง 5 โปรแกรมวิชาของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้แก่
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และโปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ ๙ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง ตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ รองรองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 5 โปรแกรมวิชาของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ซึ่งได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
๒. จะมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ด้วยการให้บริการตามมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ
๓. จะให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. จะปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ และค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรทุกระดับ อันจะนำไปสู่การเป็นคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ที่ปลอดการทุจริต ทั้งเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง กรณีพบการทุจริตจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำความผิดบนพื้นฐานหลักนิติธรรม
๕. จะถ่ายทอดนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาล หน่วยงาน กำกับดูแล มหาวิทยาลัย และคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย เกิดการเรียนรู้และนำปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม