Image

SCIT จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประกาศเมื่อ : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

กล่าวเปิดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...