Image

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 2564 ออนไลน์

ประกาศเมื่อ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับนักศึกษาใหม่
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
บรรยายในหัวข้อ "สิ่งที่ควรรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย"
โดย อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บรรยายในหัวข้อ "กิจกรรมของนักศึกษา"
โดย อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์
โดย อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ
ประธานโปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โดย อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์