Image

การประชุมปรึกษาหารือและเก็บข้อมูลคณะดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประกาศเมื่อ : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ได้เข้าพบคณะดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อประชุมปรึกษาหารือและเก็บข้อมูล
โดยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ภาพ : นางทรายขวัญ เชื่อมสกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม...