Image

ส่งมอบ เครื่องทดสอบและตรวจรับรองมาตรฐานสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเมื่อ : 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วย
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง
อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์อธิคม ศิริ
อาจารย์โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตรวจรับ บริษัทดีโอ อินโนเวชั่น จำกัด ส่งมอบ เครื่องทดสอบและตรวจรับรองมาตรฐานสายสัญญาณ
จำนวน 1 ชุด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
ณ ห้อง 4914
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม...