Image

SCIT เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ : 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ณ ลานอนุเสาวรีย์อาจารย์ ดร.บัณฑิต
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย