Image

SCIT เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...