Image

SCIT จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ประกาศเมื่อ : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ