Image

SCIT ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม

ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม

โดยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วย

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม

นำโดย ดร.ระวี อุปรา
กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายเทคโนคอม

พร้อมด้วย

คุณอุมา อุปรา และ ว่าที่ร้อยตรีประจวบ บทมา


เข้าร่วมการทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)

โดยมีวัตถุประสงค์
ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือทางวิชาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกันและสนับสนุนการ
รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็นการ
สนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน ในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ
ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์ จริงให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...