Image

SCIT เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเมื่อ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564

ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...