Image

SCIT ตรวจรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม ส่งมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server GPU) จำนวน 1 ชุด

ประกาศเมื่อ : 7 กันยายน พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง
อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์อธิคม ศิริ
อาจารย์โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตรวจรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเทคโนคอม ส่งมอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server GPU) จำนวน 1 ชุด
วันที่ 7 กันยายน 2564
ณ ห้อง 4912
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ