Image

SCIT ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และ หอการค้าจังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
และ หอการค้าจังหวัดเชียงราย

โดยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
นำโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วย

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

นำโดย นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย

นายชาญชัย วีระฤทธิพันธ์
รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

หอการค้าจังหวัดเชียงราย

นำโดย ดร.อนุรัตน์ อินทร
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วย

นายเจนภพ ผลพิสิษฐ์
รองประธานหอการค้าฝ่ายนวัตกรรม/SME
และประธาน YEC เชียงราย

เข้าร่วมการทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU)

โดยมีวัตถุประสงค์
ทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมมือทางวิชาการจัดการในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ร่วมกันและสนับสนุนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และหอการค้าจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษา
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ให้ได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกัน ในการปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ
ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และหอการค้าจังหวัดเชียงราย ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง

ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...