Image

SCIT จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Online)
เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 15 กันยายน 2564

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...