Image

SCIT แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...