Image

SCIT เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วย

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เข้าร่วมงาน " มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2564 "
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564
วันที่ 29 กันยายน 2564

ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564 จำนวน 16 ท่าน

โดย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามด้วย

คณบดีซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละคณะ สำนักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และทางสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

เป็นตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

โดยงาน มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563

เป็นการจัดกิจกรรม ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 16 ท่าน

ในคณะและสำนักวิชาต่างๆ ที่ได้ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาจนมีอายุครบ 60 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม...