Image

SCIT ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล

ประกาศเมื่อ : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
นำโดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วย

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เทศบาลตำบลนางแล

นำโดย นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลนางแล
เทศบาลตำบลนางแล

พร้อมด้วย

นางฤชุอร วงศ์ยศ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
เทศบาลตำบลนางแล

นายทศพล ดีวรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เทศบาลตำบลนางแล

และ

นายพิษณุ เขื่อนเพชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนางแล

ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ วิชัยนนท์
ปลัดเทศบาลตำบลนางแล

เข้าร่วมการทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ

1.ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือ ในการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนางแลในเชิงบูรณาการร่วมกัน
2.ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือ การบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบูรณาการร่วมกัน

ภาพกิจกรรม