Image

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยประธานโปรแกรมวิชาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ซึ่งมี รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา) และคณะ เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ