Image

โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญล้อม
อาจารย์อธิคม ศิริ

นำทีมนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

1.นายประทีป บุญวงค์
2.นายนรินทร ไชยชมภู
3.นายพิพัฒน์พงศ์ สมมะวัง
4.นายพงศธร อารักคิด
5.นายฤทธิรงค์ วงศ์แพร่พันธ์

เข้าร่วมการนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โดยผลการเข้านำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการ
ได้รับ รางวัลเหรียญทอง ในงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2020
(I-New Gen Award 2020) ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ของนักศึกษา โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์ความเชี่ยวชาญทางคลื่นไมโครเวฟและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ทำการส่งเข้าประกวด ในระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ
กลุ่มการเกษตรและอาหาร โดยมีชื่อสิ่งประดิษฐ์เรื่อง สถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับระบบการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบไร้สาย
ระยะทางไกล (WIoT)ผ่านโครงข่าย LoRaWAN และในการเข้าร่วมนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ทางทีมงานได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์
ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยภาคเอกชนบริษัท RadiMowave สำหรับ LoRaWAN โมดูล และ gateway โดยในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นำเสนอนี้
นอกจากจะสามารถใช้ในโครงข่ายของ LPWAN โดยใช้เทคโนโลยี LoRaWAN และ NB-IoT แล้ว ยังได้นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ Sigfox เพื่อ
รองรับสำหรับงานด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งระยะทางไกล ให้ผู้ชมที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในงาน

รายละเอียดข่าว