Image

SCIT ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศเมื่อ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม