Image

อธิการบดีเยี่ยม SCIT

ประกาศเมื่อ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วย

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ต้อนรับ ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พร้อมด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในโอกาสเยี่ยมเยือนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เพื่อการปรับปรุงอาคารสถานที่ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม...