Image

ต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเมื่อ : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ประจำปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จัทนา วัฒนกาญจนะ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม...