Image

SCIT ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 10 ราย

ประกาศเมื่อ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 10 ราย เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย
เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 1 ราย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
 
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 4 ราย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
2.อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
3.อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี
4.อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
 
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย
1.อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
2.อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน
 
เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 3 ราย
1.นายทนงศักดิ์ เวียงทอง
2.นางทรายขวัญ เชื่อมสกุล
3.นางสาวสุภาพร ชมสวน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม...