Image

กิจกรรม

SCIT ร่วม มร.ชร.จัดมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : OPEN HOUSE CRRU “ต่อยอดความฝันสู่ค...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ" มร.ชร. 2564...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดการประชุมนัดหมาย วางขอบเขตของงาน และมอบหมายภาระงานของแต่ละตำแหน่งงาน โคร...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัด Workshop การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ ECTI DAMT ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และเซ็นสัญญาจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดการสอบสัมภาษณ์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบ...

อ่านต่อ ...