Image

กิจกรรม

SCIT จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา มร.ชร. ประจำปี 2564...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินท...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2564...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

ส่งมอบ เครื่องทดสอบและตรวจรับรองมาตรฐานสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

กิจกรรมประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร...

อ่านต่อ ...