Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ “วั...

อ่านต่อ ...

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT สวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดี มร.ชร....

อ่านต่อ ...

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล...

อ่านต่อ ...

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศ...

อ่านต่อ ...

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดูงาน SCIT...

อ่านต่อ ...

Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข...

อ่านต่อ ...