ติดต่อเรา

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
Tel: 053-776395
Email: scitcrru@gmail.com