ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานด้านจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ก่อตั้งเมื่อปี วันที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในตามแนวนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำหนดในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 ได้มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์หน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 13 ปี ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารหมายเลข 49 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการคณบดี และโอนย้ายบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการออกแบบ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์ เป็นการระดมทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานจัดการศึกษา
ที่มีความชำนาญในศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบ มาร่วมกัน ผลิตบัณฑิตและปฏิบัติภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
วันที่ 9 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบันสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง ดำรงตำแหน่งคณบดี ได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ กราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปณิธานมุ่งมั่น ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสุดและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบนตามปรัชญาของสำนักวิชาฯที่ว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท้องถิ่นสู่สากล ”