Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


Image

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


Image

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา