โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์Image

อาจารย์สำราญ ไชยคำวัง

ประธานโปรแกรมวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น

อาจารย์


Image

อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข

อาจารย์


Image

อาจารย์ศรีนวล ฟองมณี

อาจารย์


Image

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศImage

อาจารย์กฤษณะ สมควร

ประธานโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู

อาจารย์


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

อาจารย์


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี

อาจารย์


Image

อาจารย์ชลิดา จันทจิรโกวิท

อาจารย์

โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์Image

อาจารย์ภานุุพันธ์ จิตคำ

ประธานโปรแกรมวิชา กราฟิกดีไซน์


Image

อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร

อาจารย์


Image

อาจารย์ ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

อาจารย์


Image

อาจารย์คมกฤช จิระบุตร

อาจารย์


Image

อาจารย์ธัญลักษณ์ ศุภพลธร

อาจารย์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจImage

อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล

ประธานโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนารัตน์ แสวงกิจ

อาจารย์


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พึงพิศ พิชญ์พิบุล

อาจารย์


Image

อาจารย์ ดร.มยูร ใยบัวเทศ

อาจารย์


Image

อาจารย์ณภษร เผ่ากล้า

อาจารย์


Image

อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน

อาจารย์


Image

อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Image

อาจารย์ ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา

ประธานโปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


Image

อาจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์

อาจารย์


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญล้อม

อาจารย์


Image

อาจารย์อธิคม ศิริ

อาจารย์


Image

อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ