โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


โปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์


โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Image

อาจารย์ ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา

ประธานโปรแกรมวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ