เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะImage

นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่

หัวหน้าสำนักงานฯ


Image

นางสาวสุภาพร ชมสวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image

นางทรายขวัญ เชื่อมสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image

นางพัชราวลัย กาเผือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สุขเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image

นายกิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image

นายทนงศักดิ์ เวียงทอง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา