ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่สากล
2 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร
3 : การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและได้รับการนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
4 : การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและท้องถิ่น
5 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ล้านนา และชาติพันธุ์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกอันดีงาม
6 : การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
7 : การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ