เป้าหมาย

"สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท้องถิ่นสู่สากล"

 

1. บัณฑิตสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีศักยภาพสูง มีความรู้รอบด้านและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
3. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาและชาติพันธุ์
5. เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
6. เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ