ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Philosophy (ปรัชญา)

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท้องถิ่นสู่สากล

 

Vision (วิสัยทัศน์)

"เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล"

 

Mission (พันธกิจ)

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริ

4.พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ