วิทยาการคอมพิวเตอร์

วีดีทัศน์แนะนำ CS

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. 4 ปี )

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( วิทยาการคอมพิวเตอร์ )


CS | COMPUTER SCIENCE | DiGiT | CRRU | PRESENTATION


ข่าว CS

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่


วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS

COMPUTER SCIENCE

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

speaker
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
ผศ.อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เรียนอะไรบ้าง ?

DiGiT CRRU

ขอเส้นทาง