เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ


วีดีทัศน์แนะนำ DTB

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต [ ทล.บ. 4 ปี และ ทล.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ


DTB | DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS | CIT | CRRU | PRESENTATION


ข่าว DTB

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่


เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ DTB

DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต [ ทล.บ. 4 ปี และ ทล.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

speaker
อาจารย์ ดร.ณภษร เผ่ากล้า

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

CIT CRRU

ขอเส้นทาง