คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์

speaker
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์

SCIT CRRU

ขอเส้นทาง