คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

speaker
ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง

คณบดีคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

speaker
อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว

รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา

อาจารย์

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

อาจารย์

CIT CRRU

ขอเส้นทาง