กราฟิกดีไซน์

วีดีทัศน์แนะนำ GD

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต [ ศศ.บ. 4 ปี ]

กราฟิกดีไซน์


GD | GRAPHIC DESIGN | DiGiT | CRRU | PRESENTATIONผลงานทางวิชาการโปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ GD

>> ชมผลงาน <<

ข่าว GD

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กราฟิกดีไซน์ GD

GRAPHIC DESIGN

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต [ ศศ.บ. 4 ปี ]
(แขนงวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ) และ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

speaker
อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

ประธานโปรแกรม
(เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

อาจารย์

speaker
อ.ธัญลักษณ์ ศุภพลธร

ประธานโปรแกรม
(สื่อศิลปะและการออกแบบ)

อาจารย์

speaker
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์

DiGiT CRRU

ขอเส้นทาง