กราฟิกดีไซน์

วีดีทัศน์แนะนำ GD

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต [ ศศ.บ. 4 ปี ]

สาขาวิชากราฟิกดีไซน์


GD | GRAPHIC DESIGN | SCIT | CRRU | PRESENTATION


ผลงานทางวิชาการโปรแกรมวิชากราฟิกดีไซน์ GD

>> ชมผลงาน <<

MacBook Pro

ข่าว GD

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กราฟิกดีไซน์ GD

GRAPHIC DESIGN

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต [ ศศ.บ. 4 ปี ]
(แขนงวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ) และ (แขนงวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)

อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก

ประธานโปรแกรมวิชา

อาจารย์

speaker
อ.ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร

ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

อาจารย์

speaker
อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

รองผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์

SCIT CRRU

ขอเส้นทาง