เทคโนโลยีสารสนเทศ


วีดีทัศน์แนะนำ IT

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ( วท.บ. 4 ปี )

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( เทคโนโลยีสารสนเทศ )


IT | INFORMATION TECHNOLOGY | SCIT | CRRU | PRESENTATION


ข่าว IT

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครเรียน Online

ประเภทรับตรง ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

สมัครเทคโนโลยีสารสนเทศ IT

INFORMATION TECHNOLOGY

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [ วท.บ. 4 ปี และ วท.บ. 4 ปี (เทียบโอน) ]
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

speaker
อาจารย์กฤษณะ สมควร

รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

รองอธิการบดี

อาจารย์

speaker
ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์

SCIT CRRU

ขอเส้นทาง