CIT ACTIVITIES

กิจกรรมของ CIT

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วม เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา และการประกวด CRRU Freshy 2023 “Opportunity for success : โอกาสแห่งความสำเร็จ” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมแสนโฮเทล เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วม พิธีเปิดกีฬาน้องใหม่ CRRU Freshy Sport games 2023 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (สปอร์ตคอมเพล็กซ์)
ตณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วม พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพรชัยมงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
กิจกรรม DiGiT FRESHY STAR 2022 เพื่อประกวดค้นหา ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถของคณะเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรม พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดป่าหวายขุมเงิน บ้านป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วม กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดการประชุมคณะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมพิธี "ตานหาแม่ฟ้าหลวง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา เทคนิคการเขียนหนังสือ/ตำรา เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควิท์ทวีวัฒน์ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์" (Cybersecurity Awareness)
การอบรมสัมมนา เรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม ในรูปแบบชุดวิชา Modular
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนงานสโมสรนักศึกษา โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม จัดการอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้กับนักศึกษาในคณะ ไตรมาส 3
การอบรม Up-Skill หลักสูตร ทักษะด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ SMART FARM
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา2566 Welcome first step to CRRU 2023 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการอบรม Up-Skill หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต INTERNET OF THINGS : IOT (DAY3)
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการอบรม Up-Skill หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต INTERNET OF THINGS : IOT (DAY2)
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการอบรม Up-Skill หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต INTERNET OF THINGS : IOT (DAY1)
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงบ่าย)
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัยเชิงนวัตกรรมดิจิทัลอย่างไรให้ได้ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และการนำเสนอข้อมูล เพื่อช่วยในการดำเนินงานของธุรกิจ และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Power BI
วันที่ 24 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย นำโดย นายมานะ พูนบ้านแขก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานกล่างรายงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 4/2566 หลักสูตร การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI) จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ให้กับนักศึกษา คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่การทำงาน ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การสร้าง Web Application ด้วย React และ Redux”
พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล จัดการอบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับธุรกิจดิจิทัล Data Science for Digital Business
50 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM : (Knowledge Management)
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬา E-SPORT "CIT E-SPORT" ครั้งที่1 ณ ห้อง Upskill & Reskill (4931)
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานจัดการศึกษา
CIT นำนักศึกษาลงพื้นที่ โครงการวิศวกรสังคม
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรคลังหน่วยกิจในรูปแบบฝึกอบรม (Modular)
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) กับบริษัท มานา มิราเคิล ฟู้ดส์ จำกัด โดยคุณประเสริฐ แซ่เล้า กรรมการผู้จัดการ ศิษย์เก่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ มร.ชร. รหัส 41 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill และบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
CIT จัดการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการแข่งขันกีฬาROV CIT E-Sport ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SCIT จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566
SCIT : CS & IT จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2565
ฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (20-22/12/65)
DTBจัดอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
SCIT จัดการอบรม Soft Skill
ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
อบรมเรื่อง “แนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีในอนาคต
SCIT ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 CIT จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น ด้าน Digital Literacy ให้แก่นักศึกษา
CIT ร่วมงาน “ป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ล้ำค่า 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565”
CIT ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565 ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
CIT ร่วมงาน U2T for BCG CRRU Market Fair 2022
CIT จัดกิจกรรมไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
CIT ร่วม กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากำลังคนด้านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5 (ระบบ 5G) และการวัดคุณภาพการให้บริการตามาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม”
CIT ร่วมเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.๙
CIT ร่วมงาน สถาปนา มร.ชร. ครบ 49 ปี และพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมเยือน SCIT
SCIT จัดการอบรมเรื่อง Metaverse & NFT
SCIT ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทเทโรซอฟท์แคปปิตอลกรุ๊ป
SCTI ร่วมออกบูธ CRRU OPEN HOUSE ON TOUR ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
SCTI ร่วมออกบูธ CRRU OPEN HOUSE ON TOUR ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
SCTI ร่วมออกบูธ CRRU OPEN HOUSE ON TOUR ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
SCTI ร่วมออกบูธ CRRU OPEN HOUSE ON TOUR ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
SCTI ร่วมออกบูธ CRRU OPEN HOUSE ON TOUR ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
การประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยราชดภัฏเชียงราย ประจำปี 2565
SCIT จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2565
SCIT จัดกิจกรรม SCIT FRESHY STAR 2022
CIT เข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ มร.ชร.2565
SCIT เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565
SCIT เข้าร่วมพิธี ตานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2565
CIT ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 25654 ณ วัดป่าแฝก หนองป่ายาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
SCIT เข้าร่วมกิจกรรมงานแห่เทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565
เข้าร่วมกิจกรรม วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางในการรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เปิดรับจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา, ทุน ววน. , การขอรับรองจริยธรรม
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แนะแนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) “โครงการเรียนล่วงหน้า” ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
จัดการอบรมสัมมนา เรื่อง Crypto Digital Economy and Communication Skill
CIT จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
พิธีสรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ มร.ชร. 2565
SCIT จัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2565
SCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการหาหัวข้อโครงงานนักศึกษาด้วยการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านงานวิจัย”
SCIT ร่วมจัดกิจกรรม CRRU CWIE DAY 2022
SCIT ร่วมจัดกิจกรรม CRRU Open House 2022
CIT ร่วม กิจกรรม ๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ประจำปี 2565
SCIT เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ECTI DAMT & NCON 2022 26-28 มกราคม 2565

CIT CRRU

ขอเส้นทาง