CIT NEWS

ข่าวของ CIT

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล ต้อนรับน้องๆคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย ในโอกาสศึกษาดูงานการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของคณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
บริษัท ทริปเปิล เจ ซอฟต์แวร์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด และ บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู้ด แอนด์ เบอเวอร์เรจ จำกัด มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนเงิน 100,000 บาท
คณะคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมพิธีทำบุญและแสดงความยินดีคณะใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นศิริมงคล ณ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร่วมหารือความร่วมมือการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาแบบ CWIE และผลิตบุคลากรทางด้าน Cyber security รวมไปถึงการวางแนวทางจัดทำห้องปฏิบัติการ SOC ระหว่างคณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท CYBER ELITE ในเครือกลุ่มเบญจจินดา
อาจารย์กฤษณะ สมควร รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนในการลงพื้นที่บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อมอบป้ายประวัติวัดเวียงหวาย และประวัติพระเจ้าทันอกทันใจ ให้กับวัดเวียงหวาย
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่ ติดตามผลและนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งาน นวัตกรรมเสาอัจฉริยะณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
คณะคอมพิวเตอร์ฯ เสริมทัพอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ตรวจรับครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) สำหรับงานอุตสาหกรรม 4.0
CIT แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รร.สันติคีรีวิทยาคม
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงาน "วันราชภัฏ" ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ รร.เวียงแก่นวิทยาคม
CRRU CWIE DAY 2023นศ.กราฟิกดีไซน์ รับรางวัลการผลิตสื่อโฆษณาร่วมกับสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566จัดแสดงผลการดำเนินงาน CWIE รวมทั้งผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา ในกิจกรรม CRRU-CWIE Day 2023
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
SCIT จัดการอบรม Soft Skillคณบดีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม" ประจำปี 2565
SCIT ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มร.ชร.
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะคอมพิวเตอร์ฯ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับเทศบาลตำบลนางแล
SCIT จัดการประชุมบุคลากรคณะคอมพิวเตอร์ฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกัน(COVID-19)
SCIT ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับ SCIT
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ 🌟 อาจารย์ ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา อาจารย์ประจำ SCIT
SCIT เสริมทัพอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ชุดเครื่องมือวัดสำหรับห้องปฏิบัติการการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
SCIT ตรวจรับชุดฝึกทักษะการผลิต Animation อนิเมชั่นและสื่อเสมือนจริงสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล.............
SCITลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท ไอที-แคท จำกัด
SCITทำ (MOU)ร่วมกับบริษัท Triple J Software and Consulting Co.,Ltd

CIT CRRU

ขอเส้นทาง