โครงสร้างการบริหารโครงสร้างการบริหารDiGiT

โครงสร้างการบริหารงาน คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดี


 1. ผศ.อนุสรณ์ ใจแก้ว
  รองคณบดีด้านการจัดการศึกษา


 2. อาจารย์กฤษณะ สมควร
  รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  COMPUTER ENGINEERING


  1. ผศ.ดร.กฤตกรณ์ ศรีวันนา
   ประธานโปรแกรม


  2. ผศ.ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
   อาจารย์


  3. ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
   อาจารย์


  4. ผศ.ดร.มยูร ใยบัวเทศ
   อาจารย์


  5. ผศ.กมล บุญล้อม
   อาจารย์


  6. อาจารย์อธิคม ศิริ
   อาจารย์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  COMPUTER SCIENCE


  1. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ สุขใจมุข
   ประธานโปรแกรม


  2. ผศ.ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น
   อาจารย์


  3. ผศ.สำราญ ไชยคำวัง
   อาจารย์


  4. ผศ.ศรีนวล ฟองมณี
   อาจารย์


  5. ผศ.อนุสรณ์ ใจแก้ว
   อาจารย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  INFORMATION TECHNOLOGY


  1. ผศ.ชลิดา จันทจิรโกวิท
   ประธานโปรแกรม


  2. ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู
   อาจารย์


  3. ผศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
   อาจารย์


  4. ผศ.วิจิตรา มนตรี
   อาจารย์


  5. อาจารย์กฤษณะ สมควร
   อาจารย์
 • กราฟิกดีไซน์
  GRAPHIC DESIGN


  1. อ.ดร.เศรษฐชัย ใจฮึก
   ประธานโปรแกรม
   (เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล)


  2. อ.ธัญลักษณ์ ศุภพลธร
   ประธานโปรแกรม
   (สื่อศิลปะและการออกแบบ)


  3. อ.ดร.กษิรา ภิวงศ์กูร
   อาจารย์


  4. อาจารย์คมกฤช จิระบุตร
   อาจารย์


  5. อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ
   อาจารย์
 • เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
  DIGITAL TECHNOLOGY FOR BUSINESS


  1. อาจารย์ ดร.ณภษร เผ่ากล้า
   ประธานโปรแกรม


  2. ผศ.ดร.วีนารัตน์ แสวงกิจ
   อาจารย์


  3. ผศ.พึงพิศ พิชญ์พิบุล
   อาจารย์


  4. อาจารย์อังศนา พงษ์นุ่มกูล
   อาจารย์


  5. อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
   อาจารย์


  6. อาจารย์อัญชลี ทิพย์โยธิน
   อาจารย์


 • นางสาววิรัลพัชร ใจแซ่
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หัวหน้าสำนักงาน


 • นางสาวสุภาพร ชมสวน
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชำนาญการ (งานวิชาการ)


 • นางทรายขวัญ ไชยชมภู
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ชำนาญการ (งานพัสดุ)


 • ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ สุขเจริญ
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  (งานธุรการ)


 • นายกิตติศักดิ์ ศรีชวลิตเดชา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  (งานโสตทัศนูปกรณ์)


 • นายทนงศักดิ์ เวียงทอง
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  (งานโสตทัศนูปกรณ์)
  เจ้าหน้าที่
  STAFF


 • DiGiT CRRU

  ขอเส้นทาง